Press "Enter" to skip to content

Wydanie specjalne 2023. Przecinek przed, że

Zazwyczaj miesięcznik. Powstaje na oczach Czytelników

Wstęp

Sprawa jest paląca, bo zbliżają się wybory. Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dnia z dnia 9 maja 2023 r. weszła w życie już 3 czerwca.

Zawiązanie akcji

Chodzi oczywiście o to. Wyjątek rzeczowej ustawy u zmianie ustawy brzmi:

w art. 4:

a)     ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Limit ustala się jako sumę:

1)     kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2)     kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

3)     kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

4)     kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

5)     kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

6)     kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.”,

Tyle Ustawodawca.

Rozwinięcie

Tymczasem co na to organ wykonawczy w postaci Ministerstwa Rolnictwa? Otóż mamy wykładnię (podaną w informacji/procedurze) zwanej dalej Wykładnią:

kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż
suma:
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego,
pozostającego limitu na II nabór wniosków z liczby 110 na 1 ha i powierzchni użytków
rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej
w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego 2022
roku,
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego,
pozostającego limitu na II nabór wniosków z liczby 40 na 1 DJP bydła oraz średniej
rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu
producenta rolnego w 2022 roku,
3) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,20 zł/ l litr
ON zakupionego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. i 2,00 zł/ litr ON
zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r.)
, liczby 4 oraz średniej rocznej
liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w 2022 roku,
4) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,20 zł/ l litr
ON zakupionego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. i 2,00 zł/ litr ON
zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r.)
, liczby 40 oraz średniej rocznej
liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz lub koni będących w posiadaniu
producenta rolnego w 2022 roku.

Czytelniku, zwróćże uwagę na zaznaczone pogrubieniem różnice. Zaraz do nich wrócimy.

Wykładnia nie wzięła się z niczego. W końcu sam Ustawodawca w ww. rzeczowej ustawie stwierdza:

Art. 2. W 2023 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego, zwanego dalej „zwrotem podatku”, zawartego w cenie oleju napędowego (…) wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanego dalej „olejem napędowym” (…) wydawanej na wniosek producenta rolnego o zwrot podatku, złożony w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, wynosi 1,46 zł.

Do tej pory stawka wynosiła 1,20 zł.

Ministerstwo Rolnictwa informuje:

W 2023 r. stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego uwzględniana przy ustaleniu kwoty zwrotu podatku w decyzji wydawanej na wniosek producenta rolnego o zwrot podatku, złożony w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, wynosi 1,46 zł.

Obyło się bez istotnych różnic. Pytanie brzmi, dlaczego Ministerstwo dopisało w swojej wykładni stawkę 1,20 zł w punktach 3) i 4). Dlaczego nie dopisało jej w punktach 1) i 2)? Ustawa mówi po prostu o mnożeniu przez stawkę, a ta aktualnie wynosi 2 zł.

Czy aby na pewno 2 zł? Spójrzmy jeszcze raz w tekst Ustawy:

3)     załącznik do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy.

Art. 2. W 2023 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego, zwanego dalej „zwrotem podatku”, zawartego w cenie oleju napędowego (…) na 1 litr oleju napędowego uwzględniana przy ustaleniu kwoty zwrotu podatku w decyzji (…) wydawanej na wniosek producenta rolnego o zwrot podatku, złożony w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, wynosi 1,46 zł.

Słownie: JEDEN ZŁOTY, CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ GROSZY.

No przecież samo Ministerstwo zauważyło gdzie indziej, w niewiele znaczącej prawnie prezentacji / informacji rozsyłanej do jednostek terytorialnych, że:

 1. wprowadzono dodatkowy limit do produkcji świń, owiec, kóz i koni
 2. wprowadzono stawkę zwrotu podatku akcyzowego na wnioski składane w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2023 r. w wysokości 1,46 zł/1 litr ON
 3. wprowadzono dodatkową pomoc na obniżenie kosztów zakupu paliwa rolniczego zakupionego w okresie od dnia 1 lutego 2023 r do dnia 31 lipca 2023 r.
  (…)

No tak, to wiemy już skąd Ministerstwo wzięło te dwa złote. Dodało sobie do stawki (1,46 zł) wysokość dodatkowej pomocy (skądinąd wiemy, że wynosi ona 0,54 zł i że nie dotyczy ona niektórych podmiotów, na przykład dużych przedsiębiorstw albo objętych sankcjami). Tak wygodniej liczyć i szybciej mówić, to jasne. Ale jak się zbyt szybko wymyśla takie rzeczy (bo zaraz wybory), to w szczegółach siedzi diabeł.

Co bowiem znaczy “kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec”, o której pisze Ustawodawca? Ten sam, który chyba (!) nie bez powodu wysokość stawki określił w wysokości 1,46 zł. I jak się do tego ma wykładnia, którą podaje władza wykonawcza, w której to wykładni stawka to skrótowo 1,20 lub 2 złote? To żaden problem? Może i żaden, może po prostu rząd wie lepiej, co chciał napisać Poeta, tak że super, że uściśla.

Ustawy trzeba jednak czytać literalnie, bo tak są potem czytane w sądzie, jak przyjdzie co do czego. Z ustawy wynika jednoznacznie:

 1. LIMIT LICZYMY WG STAWKI (ta wynosi 1,46 zł, a 56 groszy to DODATKOWA POMOC, którą na razie zostawiamy na boku, bo nie ma tu o niej mowy)
 2. KWOTĘ ZWROTU również LICZYMY WG STAWKI ale dodatkowo dodajemy do niej ową DODATKOWĄ POMOC (56 groszy na każdy litr)

Umówmy się, jednak jest różnica w wyniku, jeśli daną liczbę mnożymy nie przez 1,46 a przez 2,00 zł.

Przykład:
Wnioskodawca jest w posiadaniu 1ha, 2 krów i 4 koni. Do wniosku dołączył fakturę, z której wynika, że 15 lutego (środa) kupił 250 litrów oleju napędowego.
Liczymy limit podstawiając wartości do wzoru:

HEKTARY x 110 x STAWKA + LICZBA_KRÓW x 40 x STAWKA + LICZBA_KONI x 40 x STAWKA

dla stawki wynikającej z Ustawy:
1 x 110 x 1,46 + 2 x 40 x 1,46 + 4 x 40 x 1,46 = 106,60 + 116,80 + 233,60 = 457 zł

dla stawki w skrócie myślowym (?) przyjętej przez Ministerstwo:

1 x 110 x 2 + 2 x 40 x 2 + 4 x 40 x 2 = 540 zł

Spytaliśmy Eksperta czy jest różnica. Co odpowiedział?

Panie, gołym okiem widać różnicę!

Inny Ekspert potwierdza i dodaje:

Trudno, róbmy tak, jak chce Rząd.

W sumie racja, zróbmy jak chce Rząd, w końcu to on jest władzą wykonawczą. Choć lepiej by było robić, jak chcą kontrolerzy, którzy kto wie, co o tym wszystkim myślą. No bo spójrzmy na ten przykład jeszcze konkretniej. I wnikliwiej na to, co chce Rząd. Wróćmy do przykładu:

Wnioskodawca zakupił 250 litrów ON, zatem do zwrotu należałoby mu się 500 zł.

Przyjmujemy stawkę 2 zł zarówno do policzenia limitu jak i zwrotu. Limit wyliczony powyżej wynosi 540 zł, a kwota zwrotu to: 50 litrów x 2 zł/litr = 500 zł. Ta kwota mieści się w limicie, którego sobie życzy Ministerstwo.

CZY ABY NA PEWNO?

Rzućmy okiem jeszcze raz na to, co chce Ministerstwo, czyli na procedurę, którą podało do wiadomości. Przecież tam tylko w punkcie 3) i 4) (czyli dla tak zwanych “nowych zwierząt) dodano w nawiasach rozróżnienie na stawkę 1,20 zł/litr (dla ON zakupionego w okresie sierpień’22-styczeń’23) i 2,00 zł/litr (dla ON zakupionego w okresie luty-lipiec’23). To znaczy, że gdy liczymy te części limitu, które wynikają z powierzchni i liczby krów, stosujemy po prostu stawkę – trudno dociec czy tę w rozumieniu ustawy (1,46 zł), czy tę w rozumieniu Ministerstwa (2,00 zł dla małych przedsiębiorców). Możemy jedynie zgadywać, czy Ministerstwo, dopisując nawias do punktów 3) i 4) miało na myśli także punkty 1) i 2).

Co na to nasi Eksperci?

Ekspert 1: Stara stawka (1,20 zł) nie dotyczy przecież gruntów ani krów, bo ta część limitu została wyliczona już w I kresie. Wystarczy ją już tylko przeliczyć na nową stawkę.

Ekspert 2: A co jeśli w II okresie ktoś składa pierwszy wniosek, więc nie ma żadnego limitu z I okresu (ani wykorzystanego, ani niewykorzystanego)? Wtedy dotyczy. Zgodnie z duchem ustawy, jeśli wnioskodawca przedstawia faktury wtedy faktury z okresu sierpień-styczeń, trzeba by liczyć wg starej stawki.

Ekspert 1: Ale Ustawa mówi “stawka” a nie “ówczesna stawka”. Może ustawodawca pisał ustawę w jakimś duchu, ale napisał co napisał. Trzeba czytać literalnie.

Ekspert 2: Ale Wykładnia Ministerstwa jest sprzeczna z Ustawą. W ustawie jak wół stoi napisane “stawka”. A stawka to 1,46! Kogo mamy słuchać – ustawy czy Wykładni?

Ekspert 1: Róbmy tak, jak chce Ministerstwo!

Ekspert 2: Nie wiemy, czego chce Ministerstwo, bo wykładnia jest niejasna.

Zostawiamy Ekspertów. Zauważamy, że utrwala się wśród nich tendencja by “robić jak chce Rząd”. Idziemy mu na rękę z przyjęciem stawki 2,00 zł zamiast 1,46 zł na litr. Idziemy mu na rękę z przyjęciem stawki dla 1) i 2) części składowej limitu. To znaczy chcielibyśmy pójść, ale nie wiemy jak.

Zostawmy też powyższy przykład. Ostatecznie każdy przyjmie zasadę, jaką uzna za stosowną. Limity będą różnie liczone w różnych urzędach, ważne jednak, by dana gmina trzymała się raz wybranej zasady.

Ekspert 1: No nie wiem.

Zostawmy eksperta. Przykład skomplikujmy:
Wnioskodawca jest w posiadaniu 1ha, 2 krów i 4 koni. Do wniosku dołączył fakturę, z której wynika, że 15 listopada 2022 kupił 100 litrów ON, a 15 lutego – 250 litrów ON.

WTEM!

Pojawił się pewien gwiazdor. Nie jest w temacie, ale oderwał wzrok znad swoich zajęć i raczył się odezwać:

Aby obliczyć limit zwrotu podatku akcyzowego oraz kwotę zwrotu, potrzebujemy kilku informacji:

 1. Limit zwrotu podatku akcyzowego na olej napędowy (ON) w rolnictwie: W przypadku rolnika, który posiada 1 ha, 2 krowy i 4 konie, limit zwrotu podatku akcyzowego na olej napędowy wynosi 8000 litrów rocznie. Przyjmuje się, że przeciętne zużycie ON na 1 ha użytków rolnych oraz obsługę 1 dużej jednostki bydła (krowy lub konia) wynosi 400 litrów rocznie.
 2. Zużycie oleju napędowego: Wniosek wspomina o zakupie 100 litrów ON w listopadzie 2022 oraz 250 litrów ON w lutym 2023. Sumaryczne zużycie ON wynosi: 100 litrów + 250 litrów = 350 litrów.

Teraz możemy przejść do obliczeń:

 1. Limit zwrotu podatku akcyzowego: Limit zwrotu podatku akcyzowego dla wnioskodawcy to 8000 litrów rocznie.
 2. Kwota zwrotu: Aby obliczyć kwotę zwrotu, musimy znać wysokość zwrotu za litr ON. Na przekroju wszystkich paliw, stawka zwrotu wynosi około 1,15 PLN za litr (lub 1150 groszy). Zakładając tę stawkę: Kwota zwrotu = Sumaryczne zużycie ON x Stawka zwrotu Kwota zwrotu = 350 litrów x 1,15 PLN/litr = 402,50 PLN

Podsumowując, wnioskodawca ma prawo do zwrotu podatku akcyzowego za 350 litrów oleju napędowego w wysokości 402,50 PLN. Należy jednak zauważyć, że stawki podatku akcyzowego i limity mogą ulec zmianie w czasie, więc warto sprawdzić aktualne przepisy przed złożeniem wniosku.

Aplauz. Wszystko jasne, premia dla gwiazdora i do roboty.

Bez żartów. Nie słuchajmy bełkotu niezorientowanych gwiazdorów! Wróćmy do tematu.

Właśnie z obiadu wrócił jeden z ekspertów. “Już wiem – powiada – dla nowych zwierząt w II okresie stosuje się aktualną stawkę, lub starą w przypadku faktur z I okresu. Dla bydła i powierzchni rolnej przykładamy tylko bieżącą stawkę, bo: 1) tak mówi instrukcja Ministerstwa Rolnictwa, 2) stara stawka siłą rzeczy nie dotyczy już bydła i powierzchni; jest stosowana niejako w drodze wyjątku – tylko dla nowych zwierząt”.

Trzeba przyznać, że brzmi logicznie. Zatem wiemy już, że limit roczny po przeliczeniu (czemu nie po zmianie?) z I na II okres to: pozostała kwota z I okresu po przeliczeniu ze starej stawki na nową plus dodatkowa część limitu wynikająca ze zgłoszenia nowych zwierząt: owiec, kóz, koni i trzody chlewnej.

Ciekawe: trzoda – pojęcie ogólne. Wygląda jak cukier, mąka, woda – rzeczownik niepoliczalny. Do niego stosuje się konkretną liczbę: średnia liczba świń w roku. Owca, koza, koń – rzeczowniki iście policzalne. Stosujemy do nich coś więcej: DJP – dużą jednostkę przeliczeniową. Inwentarza. Inwentarz brzmi dumnie.

Dajcie spokój dygresjom – powiada ekspert II. Skoro to wszystko takie proste przy wyliczaniu dodatkowego limitu, to podsumujmy:
1) według jakiej jednostki policzyć go, jeśli wnioskodawca przedstawia faktury z I okresu?
odpowiadamy: wg stawki 1,20 zł
2) według jakiej jednostki policzyć go, jeśli wnioskodawca przedstawia faktury z II okresu?
odpowiadamy: wg stawki 2,00 zł (wiadomo, 1,46 + 0,54)
według jakiej jednostki policzyć go, jeśli wnioskodawca przedstawia faktury zarówno z I i II okresu?
odpowiadamy: eeee, nooo, yyy

Widać tu trzy możliwości, z których trzecia ma trzy pod-możliwości. Przy czym jeden z ekspertów woła: ustalcie to sobie sami z wnioskodawcą, to sprawa między wami.

 1. Liczymy limit wg stawki starej: 1,20 zł
 2. Liczymy limit wg stawki nowej: 2,00 zł
 3. Liczymy limit wg stawki trochę starej a trochę nowej.
  3.1. W pierwszej kolejności obliczyć limit wg stawki starej, roboczo policzyć ile wyniesie dla niego kwota zwrotu wg faktury z I okresu, zapisać ją sobie, odjąć od policzonego w ten sposób limitu; w drugiej kolejności przeliczyć pozostały limit ze stawki 1,2 na stawkę 2,00 i dodać do tej kwoty zapisaną przed chwilą kwotę
  3.2 Zrobić to samo, ale zacząć od wyliczenia limitu wg stawki nowej, 2,00 zł. Obliczyć roboczo kwotę zwrotu i jeśli coś z tego zostanie, przeliczyć ze stawki 2,00 na stawkę 1,2. I dodać do tego, co wykorzystane. Rzekomo wykorzystane.
  3.3. Obliczyć składowe limitu proporcjonalnie. Skoro mamy np 100 litrów z pierwszego okresu i 250 litrów z drugiego, to mamy też proporcję: 1:2,5. Skoro tak, to w ten sposób liczmy limit. (Przypomnijmy: Wnioskodawca jest w posiadaniu 4 koni. Do wniosku dołączył fakturę, z której wynika, że 15 listopada 2022 kupił 100 litrów ON, a 15 lutego – 250 litrów ON)
  Dodatkowy limit = 4 konie x 40 x stawka = 160 x stawka, tyle że liczbę 160 trzeba rozbić na dwie mniejsze, których sumą jest 160, a same do siebie pozostają w stosunku 1 do 2,5.
  Proste.

Ale która z tych możliwości będzie właściwa? Róbcie tak, jak chce Ministerstwo – przypomina Ekspert.

To jest myśl, zapytajmy w Ministerstwie

Eksperci zgodnie: Zanim zapytamy, sprawdźmy na stronie, czy nie pojawiły się jakieś nowe wskazówki.

Zauważmy, eksperci z pozycji autorytetów przeszli do roli osób poszukujących.

No to sprawdzamy na stronie. Pojawił się tam plik. Jeden plik z kulkudziesięcioma pytaniami i odpowiedziami. To ważne: plik jest jeden. Pytań ileś tam (niby wiadomo ile, ale to nie jest policzalne) mówi jedno, a ileś tam drugie. Odpowiedzi są niejasne. Wzajemnie się wykluczają.

Czytamy:

Jak ustalić limit dodatkowy dla producenta owiec, który wykorzystał w I turze składania wniosków limit na powierzchnię rolną?

Limit dla producenta owiec (40 litrów ON x średnioroczna liczba DJP będących w posiadaniu
producenta rolnego w 2022 r. x stawka zwrotu) liczony jest na podstawie dołączonych do wniosku
przez producenta owiec faktur.

Dla faktur udowadniających zakup ON w okresie 1 sierpień 2022 r do 31 stycznia 2023 r. – wg
stawki zwrotu 1,20 zł/l ON. Dla faktur udowadniających zakup ON w okresie 1 luty 2023 r. do 31
lipca 2023 r. – wg stawki zwrotu 2,00 zł/l ON.

Czyli jasne: ze sposobów obliczania limitu odrzucamy dwa pierwsze i stosujemy pomieszanie stawek. Tylko nie wiadomo, którą z pod-opcji wybrać. 3.1, 3.2 czy 3.3? Piszemy do Ministerstwa.

Odpowiedź jest iście zaskakująca. Nie tylko w swej lakonicznej prostocie:

Dodatkowy limit z tytułu posiadania  w 2022 r.  4 DJP koni z tytułu zwrotu podatku i dodatkowej pomocy wynosi:

(4 DJP x 40 l ON/DJP x 1,46 zł/l ON) + (4 DJP x 40 l ON/ DJP x 0,54 zł/l ON) = 233,60 + 86,40 = 320 zł

Eksperci bezradnie drapią się po szczecinach i zachodzą w głowy: tak po prostu? Ministerstwo zastosowało stawkę 2,00 zł i już? To się kupy nie trzyma!

Punkt kulminacyjny

Tylko jeden z ekspertów, w zamyśleniu wertujący pytania i odpowiedzi, które czytaliśmy przed szukaniem ratunku w Ministerstwie, z niedowierzaniem powiada:

Słuchajcie, to ma sens… tfu, co ja gadam, to się zgadza z odpowiedzią na 13. pytanie!

No to łapiemy się za papiery, czytamy. Ktoś z pytających prosi o przykładowe obliczenie limitu. Ministerstwo oblicza:

W opisanym przypadku: faktury po 31 stycznia 2023 r.- 210 litrów wykorzystujemy w całości, po
wyczerpaniu przyjmujemy do wyliczenia faktury sprzed 31 stycznia 2023 r.

 • limit na II termin (UR i bydło) – 85 litrów ON x 2,00 zł/l = 170 zł
 • dodatkowy limit z tytułu posiadania:
 • świń – w sztukach fizycznych – 1 szt. świni x 4 l ON/ szt. x 2,00 zł/ l ON = 8 zł
 • kozy – w DJP – (1 DJP kóz x 40 l ON/1 DJP x 2,00 zł l ON/1 DJP) = 80,00 zł
 • owce – w DJP – (1 DJP owiec x 40 l ON/1 DJP x 2,00 zł l ON/1 DJP) = 80,00 zł
 • konie – w DJP – (1 DJP koni x 40 l ON/1 DJP x 2,00 zł l ON/1 DJP) = 80 zł

  Łączny limit w II terminie do wykorzystania wynosi 418,00 zł.

Czyli są różne faktury, a odpowiadający stosuje tylko bieżącą stawkę. To samo w odpowiedzi na pytanie trzydzieste pierwsze:

W przykładowym zdarzeniu na wniosek złożony w II terminie składania wniosków należy w decyzji
określić limit wynoszący dla 4 szt. Świń 32,00 zł = ( 4 szt. * 4 l ON/szt. * 1,46 zł/ l ON) + ( 4 szt. *
4 l ON/szt. * 0,54 zł/ l ON).

Co nie zmienia faktu, że przy liczeniu kwoty zwrotu stosujemy stawki stare i nowe:

Kwota zwrotu :
– dla faktur z okresu 1 luty 2023 r. – 31 lipca 2023 r. wynosi 10,00 zł = ( kwota zwrotu podatku 5
l ON * 1,46 zł/ l ON) + ( dodatkowa pomoc 5 l ON * 0,54 zł/ l ON/
– dla faktur z okresu 1 sierpień 2022 r. – 31 stycznia 2023 r. wynosi 6,00 zł = ( kwota zwrotu
podatku 5 l ON * 1,20 zł/ l ON)
Kwota dotacji – 16,00 zł.

Proszę Państwa, przecież to jest zwyczajnie zgodne z Ustawą, która powiada:

w art. 4:

a)     ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Limit ustala się jako sumę:

1)     kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2)     kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

3)     kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

4)     kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

5)     kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

6)     kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.”,

Zakończenie

Być może myślisz Czytelniku, że to już koniec. Nieprawda. To dopiero początek…

W końcu to nie Ministerstwo będzie Cię kontrolować, tylko przybysze z Rijo.

Comments are closed.

Mission News Theme by Compete Themes.